Confini Begeleiding

Samenwerken aan de toekomst

Individuele Begeleiding

 

De eigen omgeving is voor een cliënt de meest ideale plek is om zich te kunnen ontwikkelen. Alle cliënten hebben recht op een positieve ontwikkeling waarin de sterke punten van hem/haar benadrukt worden. Door de cliënt positief te benaderen en door de inzet van het netwerk, heeft hij/zij de mogelijkheid om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en/of door te groeien.

Soms zijn er omstandigheden waardoor de balans tussen draagkracht en draaglast tussen cliënt en zijn omgeving worden verstoord en deze ontwikkeling stagneert.

 Middels begeleiding van de cliënt en zijn/haar omgeving wordt getracht deze balans te herstellen en te verstevigen.


Algemene Doelen Confini Begeleiding:

 • De cliënt leert gebruik te maken van zijn eigen mogelijkheden
 • De cliënt leert plannen, structureren en de regie over zijn eigen leven te hebben
 • Het systeem (bijv. ouders, mantelzorgers) leren om te gaan met de problematiek van de cliënt
 • Het systeem leren hoe ze structuur kunnen aanbrengen in de leefwereld van de cliënt
 • De cliënt en omgeving begeleiden bij lichamelijke problematieken, rekening houdende met de (on)mogelijkheden van de situatie.


Bij kinderen en jongeren:

 •  Het zodanig verbeteren van de gezinssituatie dat het gezin in staat is om de voorwaarden te scheppen waardoor groei en ontwikkeling van het kind gewaarborgd zijn
 • De gezinsleden leren beter gebruik te  maken van informele en formele hulpbronnen in hun sociale omgeving
 • Het aanbieden van activiteiten in kleine groepen, zodat de ontwikkeling van het individuele kind centraal blijft staan
 •  Het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld en problematiek van het kind.

               

Andere belangrijke aspecten binnen de begeleiding zijn:

 •  Overleg met alle betrokkenen
 •  Samenwerken met andere instanties
 •  Aanwezig zijn op moeilijke momenten
 •  Voor- en nabespreken van en zo mogelijk aanwezig zijn bij het oefenen van leersituaties.

Tijdens de eerste gesprekken wordt er een vertrouwensband en werkrelatie met de cliënt en de betrokken omgeving opgebouwd. Er vindt een inventarisatie plaats van de probleemgebieden en tevens wordt gekeken naar wat de positieve krachten zijn.  

Aan de hand van het werkplan worden doelen, prioriteiten en werkpunten vastgesteld. Na het vaststellen van het werkplan wordt er gericht gewerkt aan de vastgestelde doelen.

Ons ECD (Elektronisch Cliënt Dossier) is een lopend document en zal tussentijds worden aangepast. Dit document zal ten allen tijden toegankelijk zijn, zodat cliënt zelf het verloop van de begeleiding kan volgen. In overleg met het systeem zijn er ook overlegmomenten met eventuele andere hulp en/of dienstverlenende instanties.

   

De kosten per uur worden per indicatie bepaald door de gemeente, CIZ of zorgverzekeraar.

 


 

E-mailen
Bellen